Inogirasyon yon Sit pou Tès Coronavirus Sou Volan nan CB Smith Park 

Anba direksyon Gouvènè Ron DeSantis, sòlda ak avyatè Gad Nasyonal Florid yo (FLNG), ak kolaborasyon Memorial Healthcare System, ajans etatik, konte ak lokal yo, pral louvri yon Sit Kominotè pou Fè Tès gratis pou COVID-19 sou volan. Sit la pral louvri a 9 am ...vandredi nan C.B. Smith Park, 900 N Flamingo Rd, Pembroke Pines, FL 33028 ak sèlman baryè prensipal la ki disponib pou antre nan pak la. Sit la pral kontinye fè tès soti 9 a.m. a 5 p.m. sou yon baz kotidyen.

Sit tès la aksesib sèlman sou volan epi li pa ekipe pou resevwa pyeton, moun a bisiklèt oswa lòt tip trafik paske yo pral bay tès la sèlman nan fenèt yon machin ... Si moun nan pa satisfè kritè yo, yo pral dirije yo baryè sòti a.
Medsen konba yo ak FLNG la pral administre koleksyon echantiyon an. Doktè ak teknisyen medikal Memorial yo pral sou sit la pou sipòte medsen konba yo. 

Kilès ki Kapab Teste (Fè Depistaj) :

Tès gratis la pral bay sèlman a moun ki ap montre sentòm COVID-19 epi ki satisfè kritè sa a yo: 

  • Premye sekouris yo
    • Premye  sekouris yo ki montre sentòm: polisye, ponpye, pèsonèl medikal ak pèsonèl esansyèl ki sipòte ajans jesyon yo k ap travay pou kenbe sitwayen yo nan Florid an sekirite epi enfòme. (Dwe pote ID)
  • Moun ki genyen laj 65 lane oswa plis, ki genyen sentòm COVID-19 ak kondisyon kwonik (Dwe pote ID)
  • Moun ki satisfè kritè tès yo: genyen sentòm yo, te vwayaje nan kwazyè entènasyonal oswa nan avyon oswa nan yon zòn jeyografik ki afekte, oswa sistèm iminitè ki konpwomèt ak sentòm yo (Dwe pote ID).
  • Si moun nan pa satisfè kritè yo, yo pral dirije yo nan baryè sòti a

Park Lojistik yo:

  • Moun ki satisfè kritè yo epi ki bezwen dwe teste ta dwe antre nan pak la atravè entèseksyon Flamingo Road ak Johnson Street, epi yo pral dirije nan pak la nan estasyon tès depistaj la.
  • Sit tès la se sou volan sèlman li pa ekipe pou ede pyeton, moun a bisiklèt epi yo pa pral pèmèt yo antre. Ou dwe nan yon machin. Li rekòmande pou ou genyen ase gaz pou yon reta ki kapab rive jiska 2 èdtan.
  • Enfimyè yo, ki genyen sou yo ekipman pwoteksyon pèsonèl, pral pase tès depistaj bay pasyan potansyèl yo.
  • Si moun nan satisfè kritè ki anwo yo, enfimyè a pral mete yon plaka nan vit devan machin nan pou pasyan an kapab kontinye ale nan tant pou tès yo.

Nan Estasyon Tès la:

Yon fwa pasyan an rive nan zòn nan tès la, yon doktè ki genyen sou li yon kostim Tyvek pral kolekte yon echantiyon ak aplikatè nan twou nen an. Yon lòt manm nan sèvis la pral responsab pou ekri enfòmasyon ki nan plaka pasyan an nan sak a risk biolojik la, yon lòt pral responsab pou kolekte echantiyon an epi mete li nan sak la.

Rezilta:

Yon fwa echantiyon an nan sak a risk biolojik la, yo pral mete li nan frijidè jiskaske yo voye li bay yon founisè pou egzamen. Nan twa a kat jou, Memorial Healthcare System pral notifye pasyan yo de rezilta yo. Depatman Sante Florid la pral fè suivi ak enstriksyon bay pasyan yo ki genyen rezilta pozitif yo.

Platfòm Medya:

Lokal Old Petco: 12251 Pines Blvd NE corner of Flamingo Road and Pines Blvd.
Kreyasyon operasyon sou volan an vini kèk jou apre Gouvènè Ron DeSantis te fè demann lan. Operasyon tès la se yon efò multiajans epi li enkli sipò nan men: Broward County Parks and Recreation, Broward Emergency Management, Broward Sheriff’s Office, Depatman Transpò Florida, Florida Division of Emergency Management, Depatman Sante Florid, Florida Highway Patrol, Gad Nasyonal Florid, Memorial Healthcare System, Depatman Lapolis Pembroke Pines, Pembroke Pines Fire Rescue and Quest Diagnostics.